KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący: Jacek Kalinowski

Członkowie Komisji:

 • Piotr Rzepka
 • Karolina Szarłata - Woźniak
 • Danuta Wilk
 • Dariusz Zawadzki

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

§ 51a

 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg na działania Prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.
 2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie
  1. skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
  2. wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności
  3. petycji kierowanych do Rady
 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po otrzymaniu skargi prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie, w tym w szczególności
  1. zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów w niej wniesionych
  2. zasięga w miarę potrzeby dodatkowych wyjaśnień i opinii właściwych miejskich jednostek organizacyjnych
 5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmuje stanowisko w sprawie w drodze głosowania większością głosów i przygotowuje projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się odpowiednio do wniosków i petycji.

KOMISJA MORSKA

Przewodniczący: Artur Dąbkowski

Członkowie Komisji:

 • Bogdan Błaszczyk
 • Jacek Kalinowski
 • Krzysztof Plewko
 • Jacek Woźniak

Komisja Morska działa w zakresie spraw:

 • ładu przestrzennego i gospodarki terenami portowymi i nadbrzeżami
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów portowych i nadbrzeżnych
 • turystyki morskiej
 • programowania i opiniowania działań w sferze portowej i morskiej
 • kultury morskiej, żeglarstwa i sportów wodnych
 • plaż i ochrony brzegu morskiego
 • ratownictwa morskiego
 • ochrony przeciwpowodziowej
 • ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony wód morza Bałtyckiego i rzeki Parsęty

KOMISJA UZDROWISKOWA

Przewodniczący: Karolina Szarłata - Woźniak

Członkowie Komisji:

 • Jacek Woźniak
 • Adam Hok
 • Przemysław Kiełkowski
 • Krzysztof Plewko
 • Agnieszka Trafas
 • Łukasz Zięba
 • Artur Dąbkowski

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

Komisja Uzdrowiskowa, działa w zakresie spraw:

 • opiniowania projektu operatu uzdrowiskowego
 • opiniowania projektu statutu uzdrowiska
 • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych
 • opiniowania gminnych programów ochrony środowiska
 • opiniowania projektów programów zamierzeń inwestycyjnych Miasta dotyczących obszaru uzdrowiska
 • opiniowania zjawisk zachodzących w gospodarce turystyczno-wczasowej
 • ochrony zieleni i zadrzewień
 • ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony wód morza Bałtyckiego i rzeki Parsęty
 • ochrony i zagospodarowania złóż naturalnych surowców leczniczych

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Maciej Bejnarowicz

Członkowie Komisji:

 • Kamil Barwinek
 • Bartosz Bieńkowski
 • Adam Hok
 • Przemysław Kiełkowski
 • Izabela Zielińska

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

§ 62

 1. Komisja Rewizyjna Rady jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz osiedli.
 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczanie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz osiedli, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk
 3. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach.

§ 63

 1. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji oraz członków wybieranych wyłącznie spośród radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.
 2. W skład Komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 3. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka Komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 64

Do zakresu działania Przewodniczącego Komisji należy:

 1. zwoływanie posiedzeń, organizowanie pracy Komisji oraz prowadzenie jej obrad,
 2. przygotowanie projektu planu pracy,
 3. sporządzanie projektu rocznego sprawozdania Komisji,
 4. ustalanie propozycji składu zespołów kontrolnych,
 5. nadzór nad organizowaniem i pracą zespołów kontrolnych.

§ 65

 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje Komisja większością głosów, a powiadamia pisemnie zainteresowanego Przewodniczący Komisji.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 66

Komisja kontroluje działalność Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych pod względem:

 1. legalności,
 2. gospodarności,
 3. rzetelności,
 4. celowości
  oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 67

Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy oraz w zakresie innych prac zleconych przez Radę.

§ 68

Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
 3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione.

§ 69

 1. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 15 dni roboczych.
 2. Na wniosek Komisji Przewodniczący może wyznaczyć dodatkowy termin zakończenia kontroli.

§ 70

 1. Rada może nakazać Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.
 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. l-2 wykonywane są niezwłocznie.
 4. Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 71

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryterium określonego w § 66.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód mogą być wykorzystane fakty mające dla sprawy istotne znaczenie, a w szczególności: dokumenty, oględziny, zeznania świadków, opinie biegłych i specjalistów oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych, których wiarygodność ocenia się na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
 4. Komisja ma prawo korzystać z porad, opinii i ekspertyz biegłych oraz specjalistów w ramach środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie Rady.

§ 72

 1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących oraz uzgadnia z kierownikiem jednostki kontrolowanej termin i stronę organizacyjną kontroli.
 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Przewodniczącego Komisji przez Przewodniczącego, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli, osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego oraz termin przeprowadzenia kontroli.
 4. Kontrolujący zobowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 oraz dokument stwierdzający tożsamość.

§ 73

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Prezydenta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Prezydenta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego.

§ 74

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności wymienionych w ust. l i 2, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia osobie kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 2.
 5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, skarbową lub służbową regulują przepisy prawa.

§ 75

Obowiązki przypisane kierownikowi kontrolowanego podmiotu wynikające z § 74 mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§ 76

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 77

 1. Zespół kontrolny sporządza z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny obejmujący:
  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imiona i nazwiska kontrolujących,
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7. datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
  9. załączniki do protokołu będące podstawą ustaleń Komisji.
 2. Wyniki swoich działań Komisja przedstawia w formie sprawozdania, które powinno zawierać:
  1. zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
  2. wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
  3. jeżeli zachodzi konieczność - wnioski o podjęciu odpowiednich środków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.
 3. Sprawozdanie oraz wnioski, o których mowa w ust. 2, przyjmowane są przez Radę w drodze głosowania.

§ 78

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub niektórych członków zespołu kontrolnego, osoby te są zobowiązane do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się Przewodniczącemu Komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił Przewodniczący Komisji, składa on na zasadach wyżej podanych, wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego.

§ 79

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust.1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 80

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu przez zespół kontrolny otrzymują Rada, Przewodniczący Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 81

 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. l Przewodniczącemu w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go przez Radę w terminie ustawowym.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. l, Przewodniczący przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 82

Komisja wydaje opinie w innych sprawach określonych w uchwałach Rady.

§ 83

 1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na rok następny.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1. określenie rodzaju kontroli ( kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, a w zakresie kontroli problemowej - zakres tej kontroli),
  2. określenie terminu kontroli.
  3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji. Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 84

 1. Komisja składa Radzie w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
  2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
  3. wykaz opinii i wniosków podjętych przez Komisję,
  4. wykaz wyłączeń, o których mowa w § 65,
  5. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
 3. Poza przypadkiem określonym w ust. l, Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 85

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych w formie pisemnej przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny wniosek Przewodniczącego lub też pisemny wniosek co najmniej 3 członków Komisji.
 3. Przewodniczący oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji zobowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia

§ 86

 1. Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 2. Komisja przyjmuje opinie i wnioski w głosowaniu jawnym.

§ 87

 1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Komisja może występować do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.

KOMISJA ds. BUDŻETOWO - GOSPODARCZYCH

Przewodniczący: Izabela Zielińska

Członkowie Komisji:

 • Maciej Bejnarowicz
 • Bartosz Bieńkowski
 • Piotr Lewandowski
 • Agnieszka Trafas
 • Jacek Woźniak
 • Adam Hok

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych, działa w zakresie spraw:

 • ładu przestrzennego i gospodarki terenami,
 • rozwoju gospodarczego Miasta i programów gospodarczych,
 • targowisk i hal targowych,
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • gospodarowania majątkiem Miasta,
 • turystyki,
 • monitorowania zjawisk zachodzących w gospodarce turystycznej,
 • programowania i opiniowania działań w sferze infrastruktury turystycznej,
 • współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem przemysłu turystycznego w Mieście,
 • współdziałania w sferze marketingu na rynku turystycznym (promocja, szkolenie),
 • budżetu Miasta,
 • gospodarki finansowej Miasta,
 • podatków, opłat i innych dochodów Miasta,
 • planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,
 • zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem,
 • gospodarki materiałowej Urzędu Miasta,
 • ekonomicznego uzasadnienia:
  • tworzenia, przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich,
  • wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek

KOMISJA OŚWIATY i KULTURY

Przewodniczący: Bartosz Bieńkowski

Członkowie Komisji:

 • Renata Brączyk
 • Małgorzata Grotto
 • Wiesław Parus
 • Karolina Szarłata - Woźniak
 • Danuta Wilk

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

Komisja Oświaty i Kultury, działa w zakresie spraw:

 • edukacji, w tym: przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych
 • kultury, w tym: bibliotek, komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury
 • utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami, których zakresem zainteresowania są sprawy edukacji, kultury
 • promocji Miasta i współpracy zagranicznej
 • zabytków

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH i SPORTU

Przewodniczący: Renata Brączyk

Członkowie Komisji:

 • Kamil Barwinek
 • Maciej Bejnarowicz
 • Małgorzata Grotto
 • Piotr Lewandowski
 • Izabela Zielińska

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

Komisja Spraw Społecznych i Sportu, działa w zakresie spraw:

 • pomocy społecznej, w tym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i zakładów opiekuńczych
 • ochrony zdrowia, zaplecza medycznego, funkcjonowania żłobków
 • współpracy z organizacjami działającymi w zakresie higieny, profilaktyki, zdrowia, spraw społecznych
 • kultury fizycznej, w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami, których zakresem zainteresowania są sprawy sportu

KOMISJA KOMUNALNA

Przewodniczący: Krzysztof Plewko

Członkowie Komisji:

 • Kamil Barwinek
 • Jacek Kalinowski
 • Wiesław Parus
 • Łukasz Zięba
 • Dariusz Zawadzki
 • Danuta Wilk

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

Komisja Komunalna, działa w zakresie spraw:

 • rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych, budownictwa komunalnego, remontów i gospodarki mieszkaniowej,
 • budownictwa drogowego, infrastruktury technicznej Miasta,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania Miasta,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • funkcjonowania komunikacji miejskiej i łączności,
 • organizacji ruchu drogowego,
 • cmentarzy komunalnych,
 • działalności Komitetów Społecznych wspomaganych ze środków gminnych

KOMISJA PRAWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO i SPRAW OBYWATELSKICH

Przewodniczący: Piotr Rzepka

Członkowie Komisji:

 • Maciej Bejnarowicz
 • Bogdan Błaszczyk
 • Artur Dąbkowski

Zakres działań wynikający ze statutu miasta

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich, działa w zakresie spraw:

 • opiniowania projektów uchwał pod względem ich skutków prawnych, merytorycznych i społecznych,
 • gromadzenia opinii o obowiązujących uchwałach Rady i przekazywanie Przewodniczącemu wniosków co do ich zmian,
 • przygotowania projektów zmian w statutach,
 • interpretacji postanowień niniejszego Statutu,
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • funkcjonowania samorządów osiedlowych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” i „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”